STATUT DRUŠTVA/ZAVODA VENETI.INFO


 


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen

Društvo/zavod se imenuje Veneti.info in deluje kot prostovoljno združenje fizičnih oseb, zainteresiranih za spodbujanje in opravljanje nadaljnih zgodovinskih raziskav staroveškega evropskega prebivalstva imenovanega Veneti, Vendi, Vandali ter njihovih ostalih imenskih različic.

Društvo/zavod obsega delo tako na ljubiteljski kot tudi na profesionalni ravni, je nepolitično, strpno in ne deluje na nacionalističnih ali pridobitnih načelih. Njegovo delo je javno in mednarodno. (Razlaga: vsak član lahko v svojem imenu javno zastopa društvo/zavod Veneti.info le v skladu s cilji in določbami, opisanimi v tem statutu.)

Sedež društva/zavoda je na naslovu Cesta v kostanj 7, Si-1119 Ljubljana, naslov njegove spletne strani pa je http://www.veneti.info.


2. člen

Društvo/zavod je pravna oseba zasebnega prava, s pečatom in znakom zrcalne podobe konjenika, s prvega friza situle z Vač, pod katerim se nahaja napis Veneti.info.


3. člen

Za doseganje svojih ciljev društvo/zavod sodeluje z zavodi, ustanovami, družbami in drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami, ki delujejo oziroma spodbujajo raziskave s tega področja zgodovinskih in drugih ved.


4. člen

O svojem delovanju društvo/zavod obvešča ožjo javnost (člane) z objavljanjem vabil, poročil in sklepov izključno po elektronski pošti, v obliki e-poštne (mailing) liste (newsletter).

Širšo javnost (zainteresirane) obvešča preko spletnega naslova http://www.veneti.info, s prirejanjem javnih predavanj, javnih razprav, posvetovanj in z izdajanjem publikacij in obvestil ter preko primernih sredstev javnega obveščanja.

Za javnost delovanja društva/zavoda je odgovoren urednik spletne strani Veneti.info, ki je hkrati predsednik društva/zavoda, ali njegov pomočnik (ki je za to zadolžen).

II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA/ZAVODA


5. člen

Cilji in naloge društva/zavoda so:

- poglabljati in širiti znanja z vseh področij zgodovinskih in drugih znanosti, ki se tičejo Venetov,

- spodbujati in povezovati tovrstno raziskovalno delo med posameznimi področji zgodovinskih in drugih znanosti,

- v skladu s tem organizirati znanstveno-raziskovalna in strokovna srečanja,

- sodelovati z mednarodnimi in državnimi organizacijami s podobnimi ali enakimi cilji,

- delovati v skladu s peto in šesto alinejo 2. člena zakona o vzgoji in izobraževanju* (ZOFVI), in sicer v šolstvu spodbujati znanje in vedenje o zgodovini geografskega območja današnje Slovenije, kot tudi celotnega sredjeevropskega območja, in njeno vključevanje v Evropo, preko poznavanja kulture staroveškega prebivalstva, ki je od nekdaj ta področja poseljevalo.

- zbirati in posredovati informacije s področja zgodovinskih znanosti in drugih preko interneta, ustreznih publikacij in drugih medijev.

- organizirati in voditi informativna predavanja, katerih namen je zaokrožen v prejšnjih alinejah tega člena.

*ZOFVI (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja), 2. člen, 5., 6. alineja:
– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
– omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja
Vir: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200355&dhid=63026


II. ČLANSTVO – PRAVICE IN DOLŽNOSTI


6. člen

Član društva/zavoda lahko prostovoljno postane vsakdo, ki sprejme ta statut (s poudarkom na drugem odstavku 1. člena) in v skladu z njim konstruktivno sodeluje ter s pismeno pristopno izjavo izrazi željo postati član. Članarine ni.


7. člen

Pravice članov:

- volijo in so voljeni v organa društva/zavoda,

- sodelujejo pri delu organov društva/zavoda,

- sodelujejo pri izvajanju dejavnosti društva/zavoda,

- aktivno oblikujejo in uresničujejo program društva/zavoda,

- imajo dostop do informacij, ki prispejo na društvo/zavod.


8. člen

Dolžnosti članov:

- tvorno prispevajo k delovanju društva/zavoda,

- spoštujejo ta statut in ostale akte društva/zavoda,

- izpolnjujejo sklepe društva/zavoda,

- z osebnim delom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva/zavoda,

- opozarjajo na nepravilnosti v delu društva/zavoda.


9. člen

Prenehanje članstva je mogoče:

- z izstopom,

- z izključitvijo,

- z neizpoljnjevanjem dolžnosti članstva.

IV. ORGANI DRUŠTVA/ZAVODA


10. člen

Organa društva/zavoda sta:

- občni zbor,

- predsedstvo.


11. člen

Predsedstvo sestavljajo predsednik, podpredsednik oziroma pomočnik ter od predsednika izbrani član društva/zavoda.


12. člen

Sklepi na sejah predsedstva so sprejeti z večino. Predsedstvo je sklepčno, ko sta prisotna najmanj dva člana.

13. člen

Delo predsedstva:

- vodi osnovni program društva/zavoda, ga nadgrajuje in skrbi za stike z javnostjo preko spletne strani http://www.veneti.info (kjer tudi urednikuje) in preko drugih primernih medijev.

- sprejema oziroma izključuje člane društva/zavoda, (predhodna disciplinska ukrepa sta opomin in/ali javni opomin) v primeru njihovega izpoljnevanja oziroma neizpoljnjevanja določb v tem statutu (s poudarkom na drugem odstavku 1. člena).

- odloča o vseh ostalih zadevah povezanih z društvom/zavodom Veneti.info, v nujnem primeru tudi tistih v pristojnosti občnega zbora, če se le-ta ni sposoben oblikovati ali sestati (slednje ne velja za tretjo alinejo 15. člena).


14. člen

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva/zavoda in je sklepčen, če so navzoči najmanj trije njegovi člani. Odloča lahko z dvotretjinsko večino.


15. člen

Občni zbor Veneti.info, se sestane vsako leto in:

- sklepa o sprejemu statuta Veneti.info, drugih pravil in o programu dela društva/zavoda,

- sklepa o prošnjah in pritožbah,

- vsako drugo leto voli predsednika društva/zavoda.

Izredni občni zbor skliče predsednik društva/zavoda.


V. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE


16. člen

Društvo/zavod Veneti.info pridobiva sredstva za svoje delovanje s prispevki donatorjev, dohodkov iz naslova materialnih pravic društva/zavoda ter javnih namenskih sredstev. Delo v društvu/zavodu je prostovoljno in nepridobitno.


17. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s predpisi, ki veljajo za društva/zavode. Finančno poslovanje društva/zavoda se odvija preko transakcijskega računa društva/zavoda pri pooblaščeni finančni inštituciji. Vsak redni član društva/zavoda ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva/zavoda.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


18. člen

Društvo/zavod preneha delovati:

- z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela,

- po soglasnem sklepu vseh članov predsedstva.


19. člen

Ta statut stopi v veljavo, ko ga na ustanovnem zboru sprejme večina članov društva/zavoda in ga potrdi pristojni državni organ.


V Ljubljani, dne 9. 9. 2006.

Pripravil Robert Petrič